AZC/POL/GLO

Onze school staat op het terrein van AZC Gilze Prinsenbosch. Hier zit ook het grootste deel van onze populatie. Sommige kinderen zijn pas net in Nederland, terwijl andere kinderen hier al een lange tijd verblijven. Binnen het centrum zijn er verschillende categorieën waarin deze kinderen zijn ingedeeld. Het gaat bij ons dan om AZC, POL en GLO. Voor ons werk maakt het niet waar deze kinderen zijn ingedeeld, voor ons is iedereen gelijk. Voor de kinderen heeft het wel degelijk invloed op hun toekomst. Hieronder kunt u een korte uitleg vinden over deze verschillende categorieën, deze is ook terug te vinden op de website van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers)
 
AZC: 
  • Na de algemene asielprocedure gaan de meeste volwassen asielzoekers naar een AZC.
  • Asielzoekers met een verblijfsvergunning, ook wel ‘statushouders’. Zij mogen in een AZC wonen totdat zij woonruimte krijgen in een gemeente.
  • Asielzoekers die in de verlengde asielprocedure zitten. 
  • Afgewezen asielzoekers. Zij hebben nog maximaal 28 dagen recht op opvang in een azc. In die tijd kunnen ze hun vertrek voorbereiden. Als ze niet zelfstandig binnen die termijn vertrekken, kunnen ze verhuizen naar een locatie voor terugkeer.
In een AZC krijgen de bewoners eet- en leefgeld en koken ze zelf. In het azc zijn veel activiteiten en diverse programma’s waarin asielzoekers zich kunnen voorbereiden op hun toekomst.  
 
GLO: Opvanglocatie voor uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige kinderen die geen ander onderdak hebben. Kinderen onder de 18 jaar houden namelijk ook na afwijzing van de asielaanvraag recht op onderdak. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) begeleidt de gezinnen bij vertrek uit Nederland.
POL: Asielzoekerscentrum waar een asielzoeker verblijft tijdens de algemene asielprocedure, de periode waarin de gehoren met de IND plaatsvinden. Een procesopvanglocatie ligt altijd dicht bij een kantoor van de IND. Ook wel afgekort tot 'pol'.